blog

Rwy’n sengl ac rwy’n maethu

Gallwch! Gallwch faethu gyda ni os ydych chi’n sengl – mae gennym ofalwyr maeth sy’n sengl, yn briod neu’n byw gyda’i gilydd.

Darllenwch ragor gan Beth, rhiant sengl sy’n maethu

Rwyf wedi bod yn ofalwr maeth ers 8 mlynedd. Roeddwn i’n 27 pan gefais i fy nghymeradwyo.

Dewisais faethu ar gyfer yr awdurdod lleol oherwydd bod aelodau o’r teulu yn maethu gyda’r awdurdod lleol. Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod unrhyw Asiantaethau Maethu Annibynnol yn bodoli bryd hynny.

Y math o faethu sy’n addas i chi

Ar hyn o bryd rwy’n ofalwr maeth tymor hir. Hefyd, rwy’n helpu weithiau gyda gofal dydd pan fo angen. Dechreuais fel gofalwr maeth tymor byr, a newidiodd hynny pan ddaeth plentyn bach dan ein gofal a oedd yn addas ar gyfer fy nheulu.

Cymerodd y broses, o’r ymholiad yr anfonais drwy e-bost i’r adeg y cefais fy nghymeradwyo, 10 mis. Y cyfnod hwyaf y bu’n rhaid i mi aros oedd am ddyddiad y panel. Roedd aelodau’r teulu eisoes wedi dweud wrthyf fod y broses asesu yn gallu bod yn eithaf ymwthiol ac mae llawer o gwestiynau’n cael eu gofyn. Roeddwn i’n teimlo, er ei bod hi’n ymddangos ei bod hi’n cymryd amser hir a chithau eisiau dechrau arni, roedd hi’n dda cael cyfle i fyfyrio ar bethau gyda fy merch a meddwl ai dyna oedd y penderfyniad cywir.

Y cyfnodau a all fod yn heriol ar brydiau

Un o’r anawsterau o ran bod yn ofalwr maeth i mi yw ffarwelio â phlant pan fydd plant yn symud ymlaen i gael eu mabwysiadu. Roedd fy mhlentyn hynaf yn 8 oed pan ddechreuon ni faethu. Roedd hi’n ei chael hi’n eithaf anodd ffarwelio â phlentyn ar gyfer ei fabwysiadu, dyma un o’r rhesymau pam rydw i bellach yn maethu yn y tymor hir. Ganed fy mhlentyn ieuengaf ar ôl i’r plentyn rown i’n maethu am dymor hir fod yma ers 2 flynedd. Mae hi’n meddwl amdani fel chwaer hŷn.

Maethu ochr yn ochr â magu’ch plant ein hun

Fel gofalwr sengl gyda 2 o fy mhlant fy hun, gall ymdrin â’r holl glybiau ar ôl ysgol hefyd fod yn heriol.Mae fy ngweithiwr cymdeithasol goruchwyliol bob amser ar ben arall y ffôn neu ar e-bost os oes angen cyngor arnaf. Rwy’n mynd i’r grwpiau cymorth a drefnir gan yr awdurdod lleol i gwrdd â gofalwyr maeth eraill,

“rwyf wedi cael cefnogaeth wych gan eraill sy’n deall”

Y gefnogaeth sydd ar gael i’n holl ofalwyr maeth

Un peth cadarnhaol i mi yw’r ffaith fy mod wedi cadw mewn cysylltiad â theuluoedd y plant sydd wedi symud ymlaen i gael eu mabwysiadu. Rwy’n derbyn lluniau a diweddariadau ac mae’n wych gweld faint maen nhw wedi tyfu. Rwy’n teimlo’n falch o wybod fy mod wedi bod yn rhan bwysig o fywyd y plentyn hwnnw.

Gwrandewch ar gyngor y gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol ynglŷn â pha fath o faethu y mae e’n meddwl y byddai’n fwyaf addas ar gyfer eich teulu. Os cewch chi’r cyfle, siaradwch â gofalwyr maeth eraill sydd â deinameg teulu sy’n debyg i chi.

maethu yng nghastell-nedd port talbot

Ni yw Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot, rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Ein nod yw creu dyfodol gwell i blant yn ein cymuned. cysylltu â ni i ddarganfod mwy

Story Time

Stories From Our Carers

Bachgen ifanc yn siarad i teulu

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.