ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o ofal maeth

Mae gofal maeth yn ymwneud â darparu man diogel i’w alw’n gartref. Rhywle lle gall plant chwerthin, dysgu a chael eu caru.

Mae cartrefi maeth da ar gael o bob lliw a llun, ond mae gan bob un ohonyn nhw un peth yn gyffredin – darparu cartref cariadus i blentyn sydd ei angen.

O seibiant tymor byr, aros dros nos neu ofal maeth am flwyddyn gyfan, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o opsiynau gofal maeth yng Nghastell-nedd a Phort Talbot. Mae pob plentyn neu berson ifanc yn wahanol, felly mae gofyn i ni allu cynnig amrywiaeth o ofal i ddiwallu eu hanghenion.

gofal maeth tymor byr

bachgen ifanc yn chwarae efo pêl

Gall gofal maeth tymor byr fod am awr, diwrnod neu flwyddyn. Mae’n ateb i berson ifanc y mae angen sefydlogrwydd arno tra bydd ei ofal yn y dyfodol yn cael ei gynllunio.

Os byddwch chi’n ymuno â’n tîm ac yn darparu gofal maeth tymor byr, mae’n golygu y byddwch chi’n rhan o’r daith i blentyn neu berson ifanc. Byddwch chi’n helpu i gefnogi plentyn ac yn ei baratoi ar gyfer ei gam nesaf tuag at deulu maeth newydd, i gael ei fabwysiadu neu at ei deulu.

bachgen ifanc, dyn ifanc a dyn yn eistedd ar grisiau yn siarad

Dydy arhosiad byr ddim yn golygu gwneud llai o wahaniaeth chwaith, gan y byddwch yn darparu’r lle diogel cyntaf hwnnw fel sylfaen i blentyn gael dyfodol gwell.

gofal maeth tymor hir

Teulu yn sefyll a gwenu

Gall gofal maeth tymor hir olygu teulu cwbl newydd i berson ifanc. Mae paru ar gyfer lleoliad mwy parhaol yn cael ei ystyried yn ofalus ar gyfer rhywun sydd angen sefydlogrwydd.

Teuku yn eistedd wrth bwrdd yn siarad

Mae’r math yma o ofal yn golygu darparu lle diogel am gyfnod hwy er mwyn i berson ifanc allu teimlo’n ddiogel a bod rhywun yn ei garu. Mae’n golygu creu amgylchedd sefydlog i helpu i greu dyfodol gwell iddo.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae ein holl ofal maeth yn ofal tymor byr neu’n ofal tymor hir. Ond, rydyn ni’n cynnig rhai mathau arbenigol o faethu ar gyfer amgylchiadau penodol. Gall y rhain fod yn:

Teulu yn cerdded ar y traeth

seibiant byr

Mae ein holl ofal maeth yn ofal tymor byr neu’n ofal tymor hir. Ond, rydyn ni’n cynnig rhai mathau arbenigol o faethu ar gyfer amgylchiadau penodol. Gall y rhain fod yn:

Mae angen seibiant ar bob un ohonon ni weithiau ac mae seibiant byr yn cynnig hynny i berson ifanc neu blentyn. Cyfle i ddianc, cael ei gefn ato a chael profiad o deulu newydd mewn cartref newydd.

Mae seibiant byr yn cael ei alw’n ofal cymorth weithiau, a gall olygu unrhyw beth o ddiwrnod i ffwrdd, aros dros nos neu benwythnosau rheolaidd. Byddwn yn gweithio gyda chi i’w cynllunio ymlaen llaw, felly byddwch yn gwybod pryd i’w ddisgwyl. Mae seibiant byr yn cynnig cyfle a phrofiadau newydd i blant, gan greu teulu estynedig iddyn nhw.

bachgen yn chwarae efo pêl

rhiant a phlentyn

Mae lleoliadau rhiant a phlentyn yn gyfle gwych i rannu eich profiadau magu plant eich hun â rhywun sydd angen eich cefnogaeth chi. Byddwch yn meithrin nid yn unig y genhedlaeth nesaf ond hefyd yn helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i gael dyfodol disglair.

menyw yn gwenu a bachgen yn edrych arni

gofal therapiwtig

Mae gofal therapiwtig yn fath arbennig o ofal maeth sy’n cynnig cefnogaeth ychwanegol i’r bobl ifanc a’r plant sydd angen hynny. Byddwn wrth law i roi arweiniad i chi hefyd er mwyn i chi a’r plentyn gael y gorau o’r math hwn o ofal.

cam i lawr maethu a mwy

Dyma wasanaeth newydd yng Nghastell-nedd Port Talbot, ble rydyn ni’n chwilio am ofalwyr maeth i gefnogi plant a phobl ifanc i gamu i lawr o leoliad gofal preswyl (cartref plant) i mewn i gartrefi maeth.

Get In Touch

  • Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.