ffyrdd o maethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Felly, rydych chi eisoes yn maethu yng Nghymru ac yn awyddus i drosglwyddo i Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot. Mae’r broses drosglwyddo yn hawdd iawn.

Os ydych chi eisoes yn maethu gydag Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, rydych chi eisoes yn rhan o Maethu Cymru. Fel rhwydwaith cenedlaethol ar draws pob un o’r 22 o wasanaethau’r Awdurdodau Lleol, byddwch eisoes yn gyfarwydd â’n prosesau a’n ffyrdd o weithio.

Os nad ydych chi’n maethu gyda Maethu Cymru, mae trosglwyddo’n llawer haws nag yr ydych chi’n ei feddwl. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod er mwyn symud.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod os ydych chi’n bwriadu maethu mwy o blant yn ein cymuned ac yn dymuno trosglwyddo:

teulu yn taflu pêl

sut i drosglwyddo atom ni

Dim ond cysylltu â ni sydd raid er mwyn trosglwyddo i’n tîm lleol. Naill ai drwy anfon e- bost neu ffonio – cysylltu â ni fydd cam cyntaf eich taith.

Bydd ein tîm yn trafod sut beth yw maethu gyda’n tîm, ac os ydych chi’n gyfforddus gyda symud, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi i drosglwyddo.

bachgen ifanc yn siarad i'w theulu

pam trosglwyddo

P’un ai ydych chi wedi symud yn ddiweddar neu’n dymuno gweithio gyda phlant mewn ardal wahanol, ein prif bwrpas yw darparu cartref diogel a saff i blentyn yn ein gofal. Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n ystyried beth sydd orau i’r plant rydyn ni’n gyfrifol amdanyn nhw.

Mae ymuno â’n tîm lleol yn golygu cael teulu newydd o ofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n canolbwyntio ar yr un peth â chi; sicrhau dyfodol mwy disglair i blant Castell-nedd Port Talbot.

Rydyn ni wedi ymrwymo i’ch grymuso chi i fod y gofalwr gorau y gallwch chi fod, gan gynnig cefnogaeth a hyfforddiant pwrpasol drwy gydol eich taith.

Beth am ddysgu mwy am y manteision a’r buddion rydyn ni’n eu cynnig yma.

Bachgen ifanc yn siarad i teulu

trosglwyddo heddiw

cysylltwch â ni

  • Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.