sut mae'n gweithio

sut mae'n gweithio

sut mae’n gweithio

Mae maethu yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ymwneud â chyswllt, gyda rhwydwaith arbennig o ofalwyr a’n timau’n darparu arbenigedd, cefnogaeth broffesiynol ac arweiniad pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

teulu yn cerdded a chwerthin

gwell gyda’n gilydd

Rydyn ni’n gallu cynnig cymaint o gefnogaeth oherwydd ein bod ni’n rhan o Maethu Cymru: lle mae 22 o Awdurdodau Lleol ledled y wlad yn cydweithio. Mae popeth rydyn ni’n ei wneud ar gyfer y bobl yn ein cymuned, ac mae hynny’n wir ledled y wlad hefyd.

Rydyn ni’n gweithio fel tîm yn barhaus – oherwydd rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n well gyda’n gilydd. Rydyn ni’n gwneud popeth er mwyn gwneud popeth yn well ac er mwyn ein galluogi ni i roi mwy, lle mae ei angen fwyaf.

teuly yn cerdded ar y traeth yn gwenu

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Dim asiantaeth faethu arall yn unig ydyn ni. Rydyn ni’n fenter genedlaethol gyda safbwynt lleol. Mae ein gwasanaeth a’n ffocws yn canolbwyntio ar y plant a’r teuluoedd yn ein cymunedau.

Mae ein cyllid cenedlaethol yn cael ei ddosbarthu ar lefel gymunedol leol, sy’n golygu y gallwn geisio cadw’r plant sydd yn ein gofal yng nghymunedau Castell-nedd a Phort Talbot, lle maen nhw wedi cael eu magu. Mae hynny’n golygu eu bod yn nes at eu ffrindiau, eu hysgolion, eu clybiau a’u teuluoedd estynedig, sy’n rhoi’r cyfle gorau posibl iddyn nhw.

Mae deall, gofalu a gwneud yr hyn sydd orau i bob plentyn unigol wrth wraidd popeth rydyn ni’n ei wneud.

darganfod mwy:

Bachgen ifanc yn siarad i teulu

cysylltwch â ni

  • Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.