maethu a mwy

oes diddordeb gyda chi mewn ymuno â’n cymuned faethu?

Dyma wasanaeth newydd yng Nghastell-nedd Port Talbot, ble rydyn ni’n chwilio am ofalwyr maeth i gefnogi plant a phobl ifanc i gamu i lawr o leoliad gofal preswyl (cartref plant) i mewn i gartrefi maeth.

Fel Gofalwr Cam i Lawr Maethu a Mwy byddwch chi’n rhan o dîm sy’n cefnogi plentyn / person ifanc, sy’n cynnwys cefnogaeth arbenigol gan ein tîm therapiwtig profiadol. Bydd gofalwyr maeth yn derbyn taliad wythnosol ar gyfer y plant sydd yn eu gofal.

Os ydych chi’n yn ymroddedig, ac mae gennych amser i’w fuddsoddi i ddod i adnabod pobl ifanc a’r hyn sy’n cyfri iddyn nhw, byddem ni’n falch iawn o glywed oddi wrthych.

dyma gyfle cyffrous i gyflawni canlyniadau gwell i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng nghastell-nedd port talbot.

rhagor o wybodaeth

Cysylltu â ni

  • Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot

2il Lawr

Canolfan Ddinesig Castell-nedd

Castell-nedd

Castell-nedd Port Talbot

SA11

Gweld ar fapiau google

 

Llinell Ymchwil Cefnogi

01639 685866

E-bost

[email protected]